Home Page

Artisti Lucani

Guest Book

Collaborazione

HOME  AICS

ragazzi del 2000

Albano di Luc.


 

 << precedente

I RAGAZZI DEL 2000
ALLA RICERCA DEL PASSATO DI

ALBANO DI LUCANIA

 


Maldicenze

 

1)   T� vol acced na occ = possa tu morire all�improvviso

 

2)   T�vol piggh� nu mot = possa tu avere una crisi epilettica

 

3)   S�vol ascunn u�nom = possa scomparire il tuo nome per sempre

 

4)   T�vol acced nu �tron�t = ti possa colpire un tuono

 

5)   Vui f� u sunn di San Giuann = possa tu addormentarti per sempre, per un anno

 

6)   T� vui acch �att�s�c�t = possa tu trovarti stecchito

 

7)   E� sparata pupp = tutto � finito

 

 

 

Proverbi antichi ... sapienza del popolo

 

1)          Quann s �disc(e) nu mutt, si nun � ver minz, � ver tutt

 

2)         Quann s �disc(e) nu mutt, si nun � ver �mpart, � ver tutt

 

3)         Inda a vign e inda l�urt, aia f� u murt

 

4)         A attruv cchi� biv e cchi� t�abbuff d�vin(o)

 

5)         Figgh(i) e vutt laia t�n� da sutt

 

6)         Quann arriv SantMartin s� sem�n in montagn(a) e a da marin

 

7)         S�(i) sem�n tutti mis, u Patatern nun l�sai quann t�l� pr�mmis

 

8)         Dopp tutti Sant, u virn� va nant

 

9)         A Sant�Martin m�nestr e qu(i)cin

 

10)       Quann s�(i) v�nnegn, zi mo vegn, si mo vegn quann s�(i) zapp e quann s�(i) put, non g(i) son n� figgh(i) e n� n�put

 

11)       Chi zapp s�bev u vin, chi put s�bev l�acq�(u)

 

12)       A Santa Catanin a nev� sup i spin

 

13)       Quann �t pr�mitt�n u p�rcidd aiagg� subb�t cu zuquaridd

 

14)       Sacc vacant, nun resc(e) all�ert

 

15)       L �erv ca nun vui(e) ndal�urt nasc(e), i cunt ca t �f�(a)i nun t(e) niesc�n

 

16)       Si u mbrist foss bun s�mbrastass �r i m(e)gghier

 

17)       Terr chi pret(e) t�in�l sacret, terr chi cardett vinn(i)l�ai pauredd

 

18)       N� femm�n, n� tel s �ved(o)�n a da cannel

 

19)       E� meggh ca ta mamm t�chiangess, ca no cu sol(e) d marz t� qu�cess

 

20)       Quann vegg u� sant, t�ann m� abbatt u� pitt

 

21)       A att d P�tenz, cumm � edd, aqqu�ssi la pens

 

22)       Quann chiov u matin, pigghia a v�s�azz e camin

 

23)       Au trist l�aiut Crist, au bun l�accid nu trun

 

24)       Ana f� no piqqu�l n�uv usc�l, ca i addin anna p�zz�l i stedd

 

25)       Chi vol magn� assai s�affoc

 

26)       Na mamm e n�att�n manten�n cint figgh(i), ma cint figgh(i) non son cap�c d�mant�n� na mamm e n�att�n

 

27)       Cil a p�quredd, acq(u) a cat�nedd

 

28)       Chi ben nun t�vol, qualche pena anna pat�

 

29)       Chi t�vol(e) ben cchi� d�na mamm, � cor t�ngann

 

30)       L �amicizi(a) s�manten(e), si � stiavuccl va e ven(e)

 

3])       Chi nun sent a samamm e l�attan(e) f�a mort di c�(a)n(e)

 

32)       Mazz� e panedd fann i figg(i) bell, mazz e pr�sutt fann i figgh(i) brutt

 

33)       Chi manegg(ia) f�stegg(ia)

 

34)       Chi sd�spiac(e) da carn d� l�aut, a sua s�i �magn(a) i c(a)n(a)

 

35)       A addin f� l�uv(o) e a �add lvrusc(ia) � cul(o)

 

36)       O t�magn(a) sta m�nestr(a) o t�j�ett(a) da f�nestr(a)

 

37)       Quann aut nunn�ai, c�m�gghiert� t�culc

 

38)       Chi lasc(ia) strad vecch(ia) p�chedda nov(a), sa chedd(a) ca lasc(ia) e non s�(a) chedd(a) ca trov(a)

 

39)       Chi ten(e) nas(o), ten(e) crianz

 

40)       Chi ten cul(o) ten f�rtun(a)

 

41)       Hai(a) pers u�ciucc�, vai acchienn u �mast(o)

 

42)       Hai pers i vacc, vaj acchienn i camp�n

 

43)       Chi t�pigghia aducch(io) l� vol�n scatt�(a) l�ucch(ie)

 

44)       Trid�c son i lun(e) dud�c son(o) i mis�(i) a nott cchi� lung(e) � quann s� st�(a) d�(i)ggiun

 

45)       Turc�(i) t� ving �hitidd fin a quann s � t �n ridd

 

46)       U diav�l nun ten(e) i pil e va v�nenn(o) a l�(a)n�(a)

 

47)       Chi vol(e) v(a) e cchi nu vol(e) mann�(a)

 

48)       I prim grazii ca fez Dio, fez nasc i man a Sant�Anastasia� e senza m'n fez nu bel p�n�

 

49)       San Martin da Rom v�n� pellegrin e s�all�gg(io); pagghia modd e sarament fa pass u mal da ventr

 

50)       Aspitt ciucc(i) mij(o) quann nasc l�erva nova

 

51)       A Marz chi nun ten i scarp va a scauz

 

52)       Acq(u) d�Aust nfrasc u Vosc

 

53)       A Sant Laurinz a nuc(e) s� spacc c� minz

 

54)       Nun g�� sab�t senza sol, nun g�� femm�n senz amor

 

55)       Quann Nat�l � d�v�nerdi(e) u g�rn s�perd minz a via

 

56)       Quant p�n� t�nia N�col s�l�pigghi(a) e s�n� n�g� for

 

57)       L�arc d�ser ogne nuv�l s�assinger l�ar�c d�matin ogni nuv�l f� lavin

 

58)       Quan � ual�n nunn ha chi f�, piggh l�accett e si tagghi (a) i m�n�

 

59)       Quann u add cant d� ser u bun timp s� sper

 

60)       Chi vol campcint ann,pipp d�cret(a) e cannucc (i) d�cann

 

61)       Quann tatt era scarp�rogne punt fascia nu p�(a) r

 

62)       Simm mass�r fina a cche n�ge� a p�dd�r, quann a p�dd�r � mis (a) turn mass�r a f� mascis(a)

 

63)       Sol d�magg � cchi� qu�cent, a lun(a) d� giugn� � cchi� l�cent

 

64)       Si u�mbrist foss(e) bun, s�mbr�stass�r i m�gghier

 

65)       Marit, m�gghier e figgh  cumm Djj t�l� mann t�l� piggh

 

66)       N� ncas d� p�zzent nun manc�n stozz

 

67)       T� s� acchi(a) t� cumm a cudd d� Senis (e) ca c�p� rutt e senza t�rnis

 

68)       Gridd, gridd, gridd ognun pens� p�idd

 

69)       Terr(e) l�nt�n da vaddun e c�s� l�nt�n da p�rtun

 

70)       Quann son(a) a� Ave Maria s �arr�tir�n i vacandi(e), quan son u Pat�rnost s�arr�tin�n i facc(e) tost

 

71)       Sant �Antun ca varv(a) janc, si nun chiov a nev� nun mang

 

72)       Fa ben(e) e scurd�t, f� m�l� arr�curd�t

 

73)       Contadin scarpgross e c�rvidd fin

 

74)       Si tutt s� sapess, nint� s� fascess

 

75)       Quann vegg(i) u� sant, tann m �abbatt u �pitt

 

76)       Quann chiov(e) a Sant� Vit, u vin(o) � fallit

 

77)       Si april nun g� foss, s �anchiess�r i foss

 

78)       Quann cant� u cucch, tre iurn� chiov(e) e n�or assupp

 

79)       San Martin m�nestr e qu�cin

 

80)       A c�p �e i pid son i cchi� brutt a squ�rc(i)

 

81)       Si marz nun marz �jesc�, april � chi� pegg(io)

 

82)       Mazz d�qu�rn�l spezz l�oss e nun f� m�l�

 

83)       U pirch(io) va nd� funn d�umbirn

 

84)       E� brutt v�d� u�p�ducch(i) nd� farin

 

85)       Dii(o) t�avi�t da putt�n convertit, du cafon istruit e du p�ducch(i) arr�n�vut

 

86)       Chi vo�l n�g�gn Carn�v�l bun, l�anna n�g�gn a Sant�Antun

 

87)       Terr chi p(e)redd dall a i pauredd, terr chi pret ti(e)�n(i)�l sacret

 

88)       Nu v�l� manc nu carr�d�or(o) e chi l� tir(a) quant� n�acqu(a) d�m(a)sc(io) e duj d�April

 

89)       A Camascior pisc�n u� litt e disc�n ca chiov

 

90)       Chi ten i figgh(ie) femm�n, nun anno chiam� putt�n e chi ten i figgh mascu�l nun anna chiam� latr

 

91)       A att� ca presci (a), fez i attanidd c�c�(a)t�

 

92)       A bell � d�tutt(i), a brutt � d�un(o) ntutt

 

93)       Vist�t c(i)pp�on, ca p�r�baron(e)

 

 

 

 [ Home ]    [ Scrivici

 

 

 

 

 

.